Єлизаветівський дошкільний навчальний заклад Петриківської районної ради

Нормативні документи

Перелік нормативно – правового забезпечення діяльності дошкільного навчального закладу

Законодавчі акти та постанови:

Конституція України
Конвенція про права дитини
Закон України «Про охорону дитинства»
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про дошкільну освіту»
Про Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

Відомчі документи про діяльність дошкільних навчальних закладів:

- Положення «Про дошкільний навчальний заклад»
- Положення «Про навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»
- Наказ МОН України «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу»
- Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах»
- Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
- Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
- Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»
- Орієнтовна інструкція щодо безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу
- Методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»
- Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»
- Постанова «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
- Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах
- Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
- Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі 
- Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі.

СТАТУТ

комунального закладу освіти

«Єлизаветівський дошкільний навчальний заклад»

Петриківської районної ради

( нова редакція)

Код ЄДРПОУ 26462181

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Комунальний заклад освіти « Єлизаветіський дошкільний  навчальний  заклад» Петриківської районної ради створено на підставі рішення   Петриківської районної ради від 18 січня 2017 року № 113-14/VII « Про деякі питання управління майном спільної власності територіальних громад району»

1.2.Юридична адреса  дошкільного закладу : 51831, Дніпропетровська  область, Петриківський район, село Єлизаветівка, вулиц Соборна,5.

1.3.Засновник дошкільного навчального закладу – Петриківська районна  рада. Уповноважений орган – відділ освіти, молоді та спорту Петриківської райдержадміністрації.

           Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення , надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей, згідно визначених прав та обов’язків Законом України «Про місцеве самоврядування».

1.4.Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка.

1.5.Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, для повного виконання ст.3 Закону України «Про освіту», ст.2 Закону України «Про дошкільну освіту»:

- забезпечення обсягів бюджетного фінансування дошкільного начального закладу, не нижче визначених Міністерством освіти і науки;

-   забезпечення розвитку дошкільного навчального закладу, зміцнення його матеріальної бази та господарського обслуговування;

-  здійснення соціального захисту працівників, дітей, створення умов для їх виховання, навчання і праці відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

-    організація обліку дітей дошкільного віку;

-   вирішення у встановленому порядку питань, пов’язаних з опікою і піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, надання матеріальної та іншої допомоги.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

-   збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

-   формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати          освіту;

-   виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

-   здійснення соціального патронату сім’ї.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9. Заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за :

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом     України «Про дошкільну освіту»;

-   забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-   дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-     технічної бази.

1.10. У дошкільному навчальному закладі мовою навчання  і спілкування  визначена українська мова.

Дошкільний навчальний заклад має право:

-   проходити у встановленому порядку державну атестацію;

-   визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу з дітьми за погодженням із засновником;

-   в установленому порядку розробляти та запроваджувати експериментальні та авторські програми;

-   спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-   використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-   отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-   залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

-   самостійно розробляти і затверджувати річний план, регламент роботи дошкільного навчального закладу, інші документи внутрішнього розпорядку;

-   залучати додаткові фінансові джерела, в тому числі валютні кошти, за рахунок надання платних послуг, добровільних пожертвувань і цільових внесків фізичних та юридичних осіб, в тому числі іноземних;

-   надавати допомогу батькам і родичам у створенні умов для одержання дошкільної освіти у формі сімейного виховання, педагогічного патронату.

 У дошкільному  навчальному закладі створюються і функціонують:

-   творча група вихователів з питань запровадження інтерактивних форм роботи з дітьми дошкільного віку;

-   школа передового педагогічного досвіду з проблем організації навчально-виховного процесу з дошкільниками.

Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ.  КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад розрахований на 35 місць, надає освітню діяльність за рівнем дошільної освіти обсягом 45 осіб згідно державної атестації комунального закладу освіти Єлизаветівського дошкільного навчального закладу.

Групи    комплектуються   за   віковими,   сімейними,    родинними

стосунками. У дошкільному навчальному закладі функціонують групи загального розвитку, соціально-педагогічного патронату.

Наповнюваність груп дітьми становить:

-         для дітей віком від двох років – до 15 осіб;

-         для дітей віком від трьох років до шести (семи) – до 20 осіб

-         в оздоровчий період:

-         для дітей віком від трьох до шести(семи) – 15 осіб.

Зарахування дитини до дошкільного навчального закладу здійснюється згідно електронної реєстрації дошкільного закладу за заявою батьків або осіб, що їх замінюють,  копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, довідки лікаря про епідеміологічне оточення, документів для встановлення  батьківської плати.

За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санітарного лікування, на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють, а також у літній період ( 75 днів ).

Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

-   за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

-   на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі;

-   у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють плати за харчування дитини протягом 2-х місяців за 10 днів повідомивши батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини.

Соціально-педагогічний патронат здійснюється шляхом організації діагностичної і консультативної допомоги сім’ям, що виховують дітей дошкільного віку вдома, запроваджуючи форми роботи:

-   обстеження (щорічно) мікрорайону з метою вивчення контингенту дітей;

-   консультації для батьків (щомісячно);

-   індивідуальні заняття з дітьми (щотижня).

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

- початок роботи 7-00;

- закінчення роботи  19-00;

3.3. Щоденний графік роботи групи короткотривалого перебування (прогулянкової) – з 9-00 до 12-30 години.

ІY. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У

ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно  державних програм розвитку дітей  дошкільного віку та навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки, обраними дошкільним закладом з переліку, затвердженими в установленому порядку МОН.

4.2. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: художньо-естетичний, патріотичний.

4.3. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.  З 1 червня по 31 серпня  (оздоровчий період) в дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з санітарно – епідеміологічною службою.

Y. ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ

НАВЧАЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ

5.1. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей необхідними продуктами для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натуральних норм, визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки та погодженням з Міністерством фінансів.

5.2. В дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування ( сніданок, обід, полуденок).

5.3. Порядок забезпечення продуктами харчування в дошкільному закладі проводиться відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» з проведенням конкурсних торгів по закупівлі продуктів харчування.

5.4. Контроль за організацією та якістю  харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів  харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на старшу медичну сестру та керівника дошкільного закладу.

YІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В  ДОШКІЛЬНОМУ

ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється  органом охорони здоровя на безоплатній основі Єлизаветівською амбулаторією «Петриківської ЦРЛ» ДОР».

 6.2. Медичний працівник зобов’язаний :

-   слідкувати за станом здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надавати їм невідкладну медичну допомогу;

-   організовувати і проводити медичні огляди, у тому числі поглиблені, профілактичні та лікувально-оздоровчі заходи, оцінювати їх ефективність;

-   здійснювати контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

-   контролювати дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

-   проводити санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу;

-   консультувати вихователів щодо організації фізичного виховання.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

YІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками начально-виховного процесу дошкільного навчального закладу є :

- діти дошкільного віку;

- керівник;

- педагогічні працівники;

- медичні працівники;

- помічники вихователів;

- батьки або особи які їх замінюють;

- фізичні особи, як надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.3. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.4. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.5.Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України;

- індивідуальну професійну діяльність;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- звернення до адміністрації закладу із проханням про пораду, допомогу та захист у службовому порядку.

     Засновник  забезпечує:

- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

- підвищення кваліфікації не менше одного разу на п’ять років;

- правовий, професійний, соціальний захист;

- призначення і виплату пенсій відповідно до чинного законодавства;

- встановлення підвищених посадових окладів за педагогічні звання;

- виплати педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу:

  - понад 3 роки – 10 відсотків;

   - понад 10 років – 20 відсотків;

    - понад 20 років – 30 відсотків;

- надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

7.6. За особливі трудові заслуги педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

7.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

-  виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови      контракту чи трудового договору;

-  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі,      поважати гідність дитини та її батьків;

-   забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких  форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

-  брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-  виконувати накази та розпорядження керівництва;

-  інші обов’язки, що не суперечать законодавству України;

-  ретельно реалізовувати основні функції дошкільного навчального закладу.

      Крім цього, педагогічний працівник:

-   повинен удосконалювати свої науково-методичні знання, а також істотно підвищувати свій інтелектуальний рівень;

-   має право користуватися в своїй діяльності професійною допомогою з боку адміністрації, педагогічної ради, районного методичного кабінету, відділу освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації;

-         виконувати вимоги Закону «Про освіту» (ст.8): «Партійна діяльність усно чи письмово не припустима у роботі з дітьми; на службі не дозволяється носити партійно-політичних значків».

7.8. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючою.

7.9.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей згідно із законодавством.

7.10. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст.26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.11. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.13. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-  обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-  звертатись до органів управління освітою, керівника дошкільного навчального заклад і органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

-  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази  дошкільного навчального закладу;

-   на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування дошкільного навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

-   з дозволу завідуючого, вихователя-методиста закладу відвідувати і спостерігати навчальний процес в групі, де перебуває дитина;

-  вносити добровільні пожертвування і цільові внески для розвитку дошкільного навчального закладу.

7.14. Батьки, та особи, як їх замінюють, зобов’язані:

-  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для їх розвитку;

-  поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до батьків, рідних, повагу до національної історії, культури рідного краю.

7.15.  Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в дошкільному навчальному закладі;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення дошкільного закладу;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

7.16. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватись Статуту дошкільного навчального закладу, виконувати накази та розпорядження завідувача, рішення органів громадського самоврядування закладу.

YІІІ. УПРАВЛІННЯ  ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється власником – Петриківською районною  радою.

      Дошкільний навчальний заклад користується правом  самоврядування на :

- самостійне планування роботи, вирішення питань навчально-виховної роботи, методичної, фінансово – господарської діяльності;

- визначення змісту компоненту освіти, що надається дошкільним навчальним закладом понад визначений державою обсяг;

- прийняття на роботу педагогічних та інших працівників;

- здійснення громадського контролю за організацією харчування, охороною здоров’я, охороною праці.

     Дошкільний навчальний заклад має право приймати і видавати локальні акти:

- правила внутрішнього розпорядку;

- інструкції з правил техніки безпеки;

- посадові інструкції;

- накази керівника.

    Прийняті локальні акти не можуть суперечити діючим нормативно- правовим актам та цьому Статутові.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації у погодженні з Петриківською районною  радою.

     Керівник дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, має право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків із реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціального реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання  спеціального фонду кошторису та зарахування на цей рахунок коштів за надані установою платні послуги, а також благодійних внесків, грантів і дарунків) і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетентності накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного закладу;

- контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;

- розподіляє навчальне навантаження ( у погодженні з профкомом), встановлює ставки заробітної плати на основі діючих інструкцій і рішення атестаційної комісії, визначає види доплат та інших виплат заохочувального характеру в межах наявних коштів;

- контролює разом з вихователем-методистом діяльність педагогічних та інших працівників шляхом відвідування всіх видів навчальних занять, виховних заходів.

8.3. Керуючись ст.20 Закону України «Про дошкільну освіту» у дошкільному навчальному закладі створюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада.

      До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники інших загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

     Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

     Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

     Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

 - організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

      Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

     Загальні збори:

-   обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

-   заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-   розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

-   затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

 Кількість засідань ради визначається за потребою, але не менше 4-х разів на рік.

    Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інше).

     Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

     Піклувальна рада ( у складі семи осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але як правило не менше 4-х разів на рік.

     Основними завданнями піклувальної ради є:

-   співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей в дошкільному закладі;

-   сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

-   сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

-   сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

-   організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

-   стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-   всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

-   сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

ІХ. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Дошкільний заклад користується приміщеннями, обладнаннями, відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад, цим Статутом.

9.2. майно дошкільного закладу перебуває на правах оперативного управління.

Х.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- бюджету  Петриківської районної  ради у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-  батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

10.2. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із районною радою має право:

- на відкриття у територіальному органі Державного казначейства реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціального реєстраційного  рахунка (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису та зарахування на цей рахунок коштів за надані установою платні послуги, а також благодійних внесків, грантів і дарунків);

-  придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

-  здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно з законодавством.

10.3. Статистична звітність 85 –К   про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

     За рішенням Петриківської районної ради бухгалтерський облік здійснюється через бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту Петриківської райдержадміністрації.

ХІ.  КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1                  Основною формою контролю за діяльністю дошкільного начального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки в Україні.

11.2.    Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти ,молоді та спорту Петриківської  районної державної адміністрації.

11.3.    Зміст, форми та періодичність контролю не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Петриківською районною радою.

ХІІ.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється в тому ж порядку що й прийняття Статуту.

ХІІІ.  ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ

13.1. Ліквідація та реорганізація дошкільного навчального закладу здійснюється за рішенням Петриківської районної ради.

13.2. Порядок реорганізації чи ліквідації дошкільного навчального закладу змінюється відповідно чинного законодавства.

13.3. Установчі документи, які передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до  доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).